top of page

MisyAina ?

► C’est avant tout, la combinaison de nos prénoms : Mihary et Aina.

 

► Mais la traduction littérale serait : IL Y A UNE VIE ! Oui... il y a une Vie, une vrai Vie avec le Seigneur Jésus Christ. En pensant à notre enfance, notre adolescence, notre vie d’avant jusqu’à ce jour, nous ne pouvons qu’adorer et proclamer la grandeur de Dieu. Il nous a bénis, conseillés, consolés, rassurés... mais aussi instruits, forgés voire punis !

 

► Et c’est parce que Jésus Christ est VIVANT que nous voulons le louer et témoigner de ce qu’Il a fait dans notre vie.

 

► Enfin, nous voudrions vous partager le verset dans le livre de TOBIT 12 :6-7 qui nous a beaucoup encouragé à créer ce petit ministère :      " Remerciez Dieu et proclamez devant tous les êtres vivants les bienfaits qu’Il vous accordés, pour qu’ils se mettent à le louer et à chanter en son honneur. Faites connaître à tous les hommes les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Ne cessez pas de le célébrer. Il est bon de tenir cachés les secrets d’un roi, mais les œuvres de Dieu méritent qu’on les révèle et qu’on les proclame ".

 

 

MisyAina ?

 

► Raha tsorina dia fanakambanana ny fanampin’anaranay mivady : Mihary sy Aina.

 

► Rehefa manao jery todika ny fiainanay izahay, nanomboka tamin’ny fahazazana, ny adolan-tsento, ary ny fahatonarana dia mahatsapa ny Fitiavan’i Jesoa Kristy sy ny Famindrampony taminay. Hatry ny fony zahay samy mpitovo ; ary taty aoriana, teo anivon’ny tokantranonay. Nisy ny fifaliana, teo ny alahelo, ekenay fa be ny tsy nety natao ary indrindra tsy afaka hitompo teny ho tanteraka izahay.

 

► Ijoroanay vavolombelona kosa fa Andriamanitra dia Fitiavana sy Famindrampo ary tsy nitsahatra nandrotsaka ny fahasoavany taminay. MISY AINA tokoa ao amin’ny Tompo koa tsy hainay ny hangiana manoloana ireo zava-tsoa natobany taminay. Izany rahateo no nanosika anay hijoro vavolombelona sy hizara izany ho an’ny hafa : EFA NANDRESY NY FAHAFATESANA SY NY MAIZINA JESOSY KRISTY ARY VELONA SY MANJAKA IZY !

 

► Taty aoriana, rehefa tapa-kevitra izahay, nohon’ny fitarihan’ny Fanahy Masina, fa hanokatra ity sehatra fijoroana vavolombelona ity, dia tsy nisalasala ny naka izany ho anaran’ito ministera kely ho fiderana ny Tompo ity.

 

► Eto am-pamaranana dia manasa anao hamaky ny voasoratra ao amin’ny bokin’ny Tobita 12:6-7 izay manamafy ny safidinay : ”Ankalazao Andriamanitra ary ataovy antso avo eo anatrehan’ny miaina rehetra ny soa nataony taminareo, mba hankalazany sy hiderany koa ny anarany. Ampahafantaro ny olona rehetra ny asan’Andriamanitra araka ny mendrika ireny. Aza mitsahatra manao antso avo Azy. Tsara afenina ny tsiambaratelon’ny mpanjaka, fa tsara ambara sy ankalazaina kosa ny asan’Andriamanitra araka ny mendrika ireny”

bottom of page